VII Ogólnopolska konferencja naukowa, na temat: „WIEŚ I ROLNICTWO W PROCESIE ZMIAN”

wpis w: olimpiada | 0

OPOLE – KAMIEŃ ŚLĄSKI 22-23 maja 2018 r.

CEL KONFERENCJI:
Głównym celem konferencji jest identyfikacja, analiza i ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W szczególności będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie powinny być główne kierunki zmian w polityce rolnej UE po 2020 r.?
 • W jakich obszarach potrzebna jest krajowa polityka rolna?
 • Czy dyfuzja wiedzy i innowacji w rolnictwie zapewni jego inteligentny rozwój?
 • Jakie czynniki determinują wzrost zrównoważenia środowiskowego w rolnictwie?
 • Jakie innowacje instytucjonalne są potrzebne w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie?
 • Jak nowa organizacja rynków rolnych UE wpływa na konkurencyjność polskiego rolnictwa?
 • Jaki jest wpływ instrumentów PROW na rozwój obszarów wiejskich?
 • Jakie wyzwania demograficzne, społeczne i kulturowe stoją przed mieszkańcami polskiej wsi?
 • Jaka jest rola Programu Odnowa Wsi w kreowaniu innowacji społecznych na obszarach wiejskich?
 • Jaki jest stan i instrumenty rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego polskiej wsi?
 • Jak zmienia się jakość życia na obszarach wiejskich?

 

RADA PROGRAMOWA:

 • Przewodnicząca: Prof. Stanisława Sokołowska, Uniwersytet Opolski, Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach
 • Prof. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Krystyna Hanusik, Uniwersytet Opolski, Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach
 • Prof. Karol Kociszewski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach
 • Prof. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. Karol Węglarzy, Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach
 • Prof. Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Autorskie opracowania, obejmujące wyszczególnione problemy, stanowić będą podstawę do wymiany poglądów w ramach proponowanych bloków tematycznych:

 • Oczekiwane kierunki zmian w WPR
 • Struktury zarządzania w rolnictwie i instrumenty krajowej polityki rolnej
 • Przemiany i procesy we współczesnym rolnictwie w świetle zasad trwałego rozwoju
 • Konkurencyjność polskiego rolnictwa w dobie globalizacji i zmian w organizacji rynków rolnych UE
 • Efekty wdrażania instrumentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Odnowa Wsi
 • Przemiany strukturalne na polskiej wsi – demografia, rynek pracy, endogenizacja rozwoju
 • Zmiany w poziomie i jakości życia ludności wiejskiej Uwarunkowania wdrażania innowacji na obszarach wiejskich
 • Rola organizacji pozarządowych w rozwoju obszarów wiejskich

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • Do 31.01.2018 r. Przyjmowanie zgłoszeń Uczestników (elektroniczny formularz zgłoszeniowy)
 • 16.02.2018 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 15.04.2018 r. Przesłanie streszczenia artykułu (w j. polskim, 2500-3000 znaków ze spacjami)
 • 10.05.2018 r. Ostateczny termin przesłania artykułu do publikacji
 • Do 15.05.2018 r. Wysyłanie szczegółowego programu konferencji
 • 22-23.05.2018 r. Konferencja

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 • 22 maja 2018 r.
  13.00 – 14.00 Rejestracja Uczestników
  14.00 Obiad
  15.00 Rozpoczęcie konferencji
  15.15 – 19.00 Obrady konferencyjne
  20.00 Uroczysta kolacja
 • 23 maja 2018 r.
  8.00 – 9.00 Śniadanie
  9.00 – 12.30 Obrady konferencyjne
  12.30 – 13.00 Podsumowanie obrad, zakończenie konferencji
  13.00 Obiad

 

PUBLIKACJA
Artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w jednym z czasopism:

 • „Journal of Agribusiness and Rural Development” – publikacja w języku angielskim (13 punktów MNiSW);
 • „Economic and Environmental Studies” – publikacja w języku angielskim (13 punktów MNiSW);
 • „Studia Obszarów Wiejskich” – publikacja w języku polskim (12 punktów MNiSW)
  lub jako rozdział w monografii – publikacja w języku polskim (5 punktów MNiSW).

Tekst należy przesyłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: konf.koiz@uni.opole.pl

Opracowania powinny być przygotowane w oparciu o wymogi edytorskie określone dla wydawnictwa wybranego przez Autora. Podstawą zakwalifikowania artykułów do poszczególnych czasopism będzie zgodność z ich tematyką, a także kolejność zgłoszeń.
Ostateczna decyzja o publikacji będzie uzależniona od opinii recenzentów.

KOSZT ORAZ TERMIN WPŁATY

 • Koszt uczestnictwa w konferencji – 990 PLN (udział w obradach, publikacja, wyżywienie i zakwaterowanie 22/23.05.2018 r.)
 • Koszty delegacji oraz ewentualnego dodatkowego noclegu są ponoszone przez Uczestników konferencji
 • W przypadku otrzymania negatywnych recenzji artykułu, niespełnienia wymogów formalnych, zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji po 20.04.2018 r. opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona
 • Termin wpłaty – do 16 lutego 2018 r. na konto bankowe: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Opolu – ING Bank Śląski 88105015041000002355284007 – z dopiskiem „Wieś i rolnictwo – imię i nazwisko uczestnika”

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Anna Bisaga, tel. (77) 40-16-863
dr Anna Mijal, tel. (77) 40-16-866
dr Jacek Pieczonka, tel. (77) 40-16-887

Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a