VII Ogólnopolska konferencja naukowa, na temat: „WIEŚ I ROLNICTWO W PROCESIE ZMIAN”

OPOLE – KAMIEŃ ŚLĄSKI 22-23 maja 2018 r.

CEL KONFERENCJI:
Głównym celem konferencji jest identyfikacja, analiza i ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W szczególności będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie powinny być główne kierunki zmian w polityce rolnej UE po 2020 r.?
 • W jakich obszarach potrzebna jest krajowa polityka rolna?
 • Czy dyfuzja wiedzy i innowacji w rolnictwie zapewni jego inteligentny rozwój?
 • Jakie czynniki determinują wzrost zrównoważenia środowiskowego w rolnictwie?
 • Jakie innowacje instytucjonalne są potrzebne w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie?
 • Jak nowa organizacja rynków rolnych UE wpływa na konkurencyjność polskiego rolnictwa?
 • Jaki jest wpływ instrumentów PROW na rozwój obszarów wiejskich?
 • Jakie wyzwania demograficzne, społeczne i kulturowe stoją przed mieszkańcami polskiej wsi?
 • Jaka jest rola Programu Odnowa Wsi w kreowaniu innowacji społecznych na obszarach wiejskich?
 • Jaki jest stan i instrumenty rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego polskiej wsi?
 • Jak zmienia się jakość życia na obszarach wiejskich?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 


IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego”

Opole, 26-27 września 2016 r.

Organizatorzy:
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Opolu

CEL KONFERENCJI:
Konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji pojmowania i rozwiązywania dylematów związanych ze współczesnymi procesami konsumpcji, kształtowaniem się poziomu i jakości życia ludności oraz rozwojem społeczno-ekonomicznym.


Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Opolu Pani Alina Jakubowska – Kieler uczestniczyła w Ogólnopolskiej konferencji nt: Historia i przyszłość Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, której organizatorami był Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi. Konferencja miała miejsce 27 listopada 2015 r. w Łodzi na Wydziale Socjologiczno – Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Celem konferencji było  przypomnienie przedwojennych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich; zaprezentowanie sylwetek wybitnych działaczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którzy tworzyli powojenną historię Towarzystwa i wpływali na kształt debaty ekonomicznej w Polsce oraz wypracowanie przyszłych kierunków rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Podczas konferencji wygłoszone były referaty poświęcone najwybitniejszym przedstawicielom Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.


W dniach 18-20 września 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się coroczna ogólnopolska Konferencja naukowa Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej nt. SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I PRZESTRZENNE WYZWANIA I CELE POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W WARUNKACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU.

Organizatorami konferencji byli Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Konferencję honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

W konferencji uczestniczyli naukowcy z akademickich i uniwersyteckich ośrodków całego kraju, przedstawiciele praktyki gospodarczej, jak również jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa. Bezpośrednie i systemowe źródła, przebieg i skutki globalnego kryzysu, działania antykryzysowe w Polsce i na świecie, kierunki strategicznej polityki rozwoju w Polsce i Europie, społeczno-demograficzne wyzwania dla strategii rozwoju kraju i regionów oraz szereg innych zagadnień związanych z regionalnymi, lokalnymi i sektorowymi aspektami polityki rozwoju Polski były przedmiotem licznych nadesłanych referatów z których tylko część wygłoszono podczas trzydniowych obrad.

Treści wszystkich referatów jak również wyniki ciekawej i twórczej dyskusji, jaka miała miejsce podczas konferencji będą przedstawione w planowanej publikacji pokonferencyjnej. Kolejna konferencja Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej , Społecznej i Regionalnej odbędzie się w 2014 roku w Poznaniu.


Konferencja naukowa Katedr i Zakładów polityki Gospodarczej, Społecznej, Regionalnej.

Konferencje na temat ,,GOSPODARKA POLSKI PO 20 LATACH TRANSFORMACJI i 5 LATACH AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIE – sukcesy, porażki, wnioski i propozycje dla polityki rozwoju kraju i regionów” organizował Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomiczno-Społecznej Uniwersytetu Opolskiego oraz opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W konferencji (Jarnołtówek, 27-28.09.2010) uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych Katedr i Zakładów z ośrodków akademickich Warszawy, Gdańska, Krakowa, Kalisza, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Torunia i Wrocławia.

Dorobek konferencji w postaci artykułów na nią przygotowanych i wygłoszonych zawarto w dwóch tomach publikacji wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego w grudniu 2011 r.:


„Przedsiębiorczość akademicka – klucz (em) do sukcesu”

21 kwietnia 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Przedsiębiorczość akademicka – klucz (em) do sukcesu”.
Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Ekonomistów. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwa Ekonomiczne Oddział w Opolu.

Tematyka konferencji obejmowała wielopłaszczyznowe problemy aktywności akademickiej, w tym w szczególności:

 • Innowacyjność jako źródło konkurencyjności w globalnej gospodarce.
 • Aktywność studentów a poczucie sukcesu.
 • Psychologia społeczna a przedsiębiorczość studencka.
 • Bezczynność – zaangażowanie – nadzaangażowanie. Psychologiczna analiza aktywności młodych ludzi.
 • Rozumienie pojęcia kariery zawodowej, typ wykonywanego zawodu oraz możliwości autoprezentacyjne studentów jako wyznaczniki sukcesu zawodowego.
 • Koło inicjatyw twórczych jako forma treningu twórczości.
 • Wyniki badań empirycznych nt. przedsiębiorczości wśród studentów w woj. opolskim.
 • Jak założyć własną firmę w jednym okienku?
 • Pieniądze na start w biznesie – źródła finansowania dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Formy klastrowe.

Obrady konferencyjne otworzył prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz – prezes Zarządu PTE Oddział Opole. Moderatorem obrad był przewodniczący Koła Naukowego Ekonomistów Przemysław Kurzyński.
W konferencji wzięło udział łącznie ponad 80 osób, w tym m. in. : Pani dr M. Bucka – Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Ekonomicznego UO, dr A. Mijal – opiekun Kola Naukowego Ekonomistów, mgr J. Socińska, mgr K. Ćwieląg, przedstawiciele kół naukowych Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Gościem specjalnym konferencji była prof. dr hab. Lidia Sobolak z Politechniki Częstochowskiej. Uczestników konferencji zaszczyciła obecnością prof. dr hab. S. Sokołowska – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego.

Artykuły przygotowane w ramach konferencji zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii.


13-14 wrzesień 2007r.
Konferencja naukowa „ Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego”

W drugim dniu obchodów 50-lecia opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom rozwoju kraju i regionu. Konferencja miała miejsce w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Drogowiec” w Pokrzywnej. Uczestniczyło około 60 osób.
Uroczystego otwarcia dokonał prezes Oddziału prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, który powitał uczestników i wyraził nadzieję , że konferencja stanowić będzie dobrą okazję do zaprezentowania poglądów i podjęcia dyskusji nad aktualnymi problemami społeczno-gospodarczymi w ramach przygotowań opolskiego środowiska do VIII Kongresu Polskich Ekonomistów.
Jako pierwsza referat wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – prezes Zarządy Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W swoim wystąpieniu wskazywała, że jedną z zasadniczych barier przemian ukierunkowanych na innowacyjność, równoważenie wzrostu gospodarczego, łagodzenie napięć społecznych jest niedostosowanie zasad ustroju gospodarczego do wymogów nowego paradygmatu cywilizacyjnego-cywilizacji bazującej na wiedzy i informacji. Podkreśliła że zarówno politycy, jak i menedżerowie przy rozwiązywaniu problemów społecznych nie uwzględniają w dostatecznym stopniu nowoczesnych trendów i wymogów gospodarki, trendów wynikających z przełomu cywilizacyjnego. Jednocześnie wskazała , że jest to także nowe wyzwanie dla ekonomistów, podkreślając przy tym jak ważne zadanie stoi przed zawodem ekonomisty. Bowiem sztuka w zawodzie ekonomisty polega na tym by uwzględniać nie tylko bezpośrednie, ale i odległe skutki zamierzanych rozwiązań i działań; by śledzić nie tylko konsekwencje w wąskim ich wymiarze, ale też w skali ogólnej, w realizacji podstawowych celów społecznych, ekonomicznych i innych . Dobry ekonomista uwzględnia konsekwencje długofalowe i pośrednie, bada skutki w szerszym zakresie i perspektywie.
Cele polityki pieniężnej, czynniki i zasady ją kształtujące przedstawił prof. dr hab. Marian Noga-członek Rady Polityki Pieniężnej NBP. W swoim wystąpieniu podjął próbę wyjaśnienia, jak władze monetarne Polski określają swoje cele działania zgodnie z zapisami Konstytucji i Ustawy o NBP, a także wyjaśnił jak banki centralne rozumieją stabilność cen. Na tym tle sformułował pogląd, że w swoich decyzjach dotyczących polityki pieniężnej władze monetarne obok bieżącej stopy inflacji, zmian koniunktury gospodarczej i innych zdarzeń bieżących muszą uwzględniać czynniki kształtujące procesy gospodarcze, zarówno te krótkookresowe, średniookresowe jak i niekiedy również długookresowe. Ponadto należy brać pod uwagę zmiany strukturalne, jakie mają miejsce w polskiej gospodarce, szczególnie te, które dotyczą wzrostu znaczenia sektora szeroko pojętych usług we wzroście całej polskiej gospodarki.

Przedmiotem następnych wystąpień były społeczno-gospodarcze problemy występujące w skali regionu opolskiego.
Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim w latach 1946-2007 oraz prognozy demograficzne do roku 2020 przedstawił prof. dr hab. Robert Rauziński. Rozwój gospodarki województwa opolskiego musi być oparty na wiedzy i edukacji a gospodarce potrzebne są kadry o różnym poziomie wykształcenia. Jednakże na Śląsku Opolskim mamy do czynienia z niekorzystną sytuacją w zakresie poziomu wykształcenia ludności. Profesor Radziński omówił przyczyny takiego stanu i wnioskował o systematyczne podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia, gdyż jest to współcześnie jeden z podstawowych czynników budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Czesław Tomalik – prezes Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego wskazywał na możliwości aktywizacji gospodarczej samorządów lokalnych miast i gmin. Niewystarczający poziom aktywności gospodarczej województwa opolskiego można podnieść poprzez wykorzystanie różnych instrumentów sprzyjających małej i średniej przedsiębiorczości oraz nowych oddolnych inicjatyw gospodarczych na terenie gminy. Obok dokumentów o charakterze strategicznym, planów przestrzennego zagospodarowania, regulacji prawnych, infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej istotna jest aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców.

Mgr Katarzyna Lotko-Czech – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w referacie „Prognoza makroekonomicznych skutków wykorzystania funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w województwie opolskim” omówiła podstawowe dokumenty programowe dotyczące wdrażania funduszy Unii Europejskiej. Prognozę wpływu funduszy strukturalnych na sytuację społeczno-ekonomiczną województwa opolskiego przedstawiła wykorzystując regionalny model ekonometryczny Hermin. Wyniki badań wskazują na istotnie większy wzrost dynamiki PKB , poziom zatrudnienia, konsumpcji gospodarstw domowych i nakładów inwestycyjnych przy równoczesnym spadku stopy bezrobocia w przypadku wykorzystania przyznanych województwu środków i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niż byłoby to możliwe bez udziału środków unijnych.

Mgr Maria Burjan dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu zwróciła uwagę uczestników na konieczność i możliwości lepszego wykorzystania wielkich i wartościowych zasobów kultury materialnej regionu opolskiego. Wystąpienie ilustrowane było pięknymi zdjęciami przedstawiającymi zabytki nieruchome – jak na przykład zamki , zespoły pałacowo–dworsko -parkowe, obiekty sakralne oraz zabytki techniki.
W trakcie wygłaszania referatów zadawane były pytania i podejmowano dyskusję. Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz , który podsumował krótko wystąpienia i dyskusje uczestników konferencji, jednocześnie dziękując za przybycie i udział w obradach.