Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu

wpis w: Bez kategorii | 0

15 września 2021 r. odbył się Zjazd sprawozdawczo‑wyborczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu. Po stwierdzeniu prawomocności i ukonstytuowaniu się Zjazdu, przewodnicząca obrad mgr Alina Jakubowska‑Kielar rozpoczęła część sprawozdawczą Zjazdu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za lata 2015–2021 przedstawiła wiceprezes dr Maria Bucka, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dr Halina Stanisławiszyn.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zjazd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium władzom Oddziału. Po dyskusji odbyły się wybory nowych władz na kolejną pięcioletnią kadencję. W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów prezesem Oddziału została wybrana dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO. Ponadto do Zarządu Oddziału zostały wybrane następujące osoby: mgr Anna Bałdo, dr Maria Bucka, dr Wojciech Goleński, mgr Alina Jakubowska‑Kieler, mgr Józef Kaczmarek, mgr Elżbieta Lądwik, dr hab. Dominika Malchar‑Michalska prof. UO, dr Anna Mijal, dr Jadwiga Ratajczak, prof. dr hab. Stanisława Sokołowska. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: dr Halina Stanisławiszyn (przewodnicząca), dr Anna Bisaga (członek) oraz dr Agnieszka Krawczyk‑Sołtys (członek).

Delegatami na XXII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zostali: dr hab. Agata Zagórowska prof. UO, dr Anna Mijal i dr Jadwiga Ratajczak. W imieniu Komisji Wnioskowej dr Jadwiga Ratajczak przedstawiła wnioski sformułowane na podstawie dyskusji i wypowiedzi uczestników Zjazdu. Wnioski stanowią podstawę nakreślenia kierunków działalności Oddziału w latach 2021–2026.