Zmarł prof. dr hab. Janusz Kroszel

wpis w: Bez kategorii | 0

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Prof. dr hab. Janusza Kroszela.

Profesor zmarł 04 lipca 2021 r. w Warszawie.

Profesor Janusz Kroszel po ukończeniu studiów w Akademii Handlowej w Poznaniu został skierowany do pracy w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Opolu. Zorganizował tutaj Wojewódzką Pracownię Planów Regionalnych, Radę Naukowo-Ekonomiczną przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. W 1957 wspólnie z innymi opolskimi młodymi ekonomistami założył Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu. Był twórcą opolskich czasopism o tematyce ekonomicznej: „Biuletynu Informacyjnego”; „Materiałów i Studiów Opolskich”  oraz „Opolskich Roczników Ekonomicznych”. Profesor Janusz Kroszel był członkiem prezydium Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN a także członkiem rady naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od 1962 roku był aktywnym członkiem społeczności akademickiej województwa opolskiego. W latach 1973-1980 pełnił funkcję Prorektora ds. organizacji i dydaktyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W tym okresie profesor Janusz Kroszel podjął starania o powołanie w uczelni kierunku ekonomicznego.

W 1975 roku uruchomiono kierunek ekonomika i organizacja produkcji, a rok później kierunek ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług. Decyzja o uruchomieniu ekonomicznych kierunków kształcenia miała istotny wpływ na zmianę struktury i poszerzenie profilu Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która w ten sposób z placówki kształcącej nauczycieli rozpoczęła długo trwający proces przekształcania się w kierunku uczelni typu uniwersyteckiego. Dla prowadzenia nowych kierunków studiów powołany został Instytut Nauk Ekonomicznych, działający w strukturach Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Profesor Janusz Kroszel był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych w latach 1975-1982. Jego staraniem pracę w Instytucie podjęło szereg osób, zatrudnionych dotychczas w różnych instytucjach miasta Opola, stanowiących trzon kadry profesorskiej późniejszego Wydziału Ekonomicznego, co umożliwiło nie tylko pełną i dobrą obsługę procesu dydaktycznego, ale również podjęcie badań naukowych i osiągnięcie znacznych sukcesów w wielu specjalnościach nauk ekonomicznych. W latach 1985-1991 profesor Janusz Kroszel był dyrektorem Instytutu Śląskiego w Opolu, w którym doprowadził do imponującego rozwoju działalności wydawniczej i stworzył warunki do szybkiego awansu wielu opolskim naukowcom. W 1995 roku był jednym z organizatorów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, której był pierwszym rektorem w latach 1995-2000. Ponadto wykładał na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Zainteresowania naukowe profesora Janusza Kroszela dotyczyły problematyki ekonomiki regionalnej, polityki społecznej i ekonomicznej oraz makroekonomii. Profesor podejmował badania o dużej randze naukowej i przydatności dla sterowania procesami gospodarczymi w kraju i regionie. Prowadzone w Opolu badania nad systemem infrastruktury społecznej były ponadto podstawą dla opracowania kilkudziesięciu artykułów naukowych, zamieszczanych w czasopismach i pracach zbiorowych oraz referatów na konferencje i sympozja naukowe. Wyniki prowadzonych badań stały się również podstawą kilku rozpraw habilitacyjnych i prac doktorskich. W środowisku naukowców badających zagadnienia związane z infrastrukturą społeczną profesor Janusz Kroszel był autorytetem. Wyniki Jego badań, osiągnięcia metodyczne i poznawcze, potencjał badawczy i inne przesłanki pozwalają stwierdzić, że był twórcą szkoły naukowej w zakresie badań nad infrastrukturą społeczną, skupiającej się wokół zespołu badawczego funkcjonującego w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu a obecnie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Był inicjatorem i kierownikiem naukowym serii wydawniczej p.t. Encyklopedia Wiedzy o Śląsku w wydawnictwie Instytutu Śląskiego w Opolu. Efektem podejmowanych przez Niego działań wydawniczych było wydanie reprintu dzieła Stanisława Wasylewskiego ”Na Śląsku Opolskim”. Za swoją działalność naukową, organizacyjną oraz wkład w wychowanie wielu pokoleń ekonomistów był uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

Odszedł człowiek, który żył ekonomią, który był twórcą opolskiej ekonomii, który stworzył nam, pracownikom Wydziału Ekonomicznego warunki do pracy, rozwoju naukowego, realizowania ambicji i pasji zawodowych. Straciliśmy na zawsze członka naszej społeczności, naszego mentora i przyjaciela. Odszedł wspaniały człowiek i naukowiec.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pracownicy Wydziału Ekonomicznego
Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia